портал за стратегиски анализи
барај:
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN


ФАЗАН - ПОРТАЛ ЗА СТРАТЕГИСКИ АНАЛИЗИ - FAZAN

                                                        
 
Зошто фазан?
Затоа што симболизира догледен прелет.
  Зошто прелет?
Затоа што ги надвишува овие времиња.
    Зошто времиња?
Затоа што допира дофатна иднина.
 

ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN

 
ФАЗАН - медиум за стратегиски, аналитички опсервации врз три примарни, фундаментални меѓузависни области на современите општества: БЕЗБЕДНОСТ - ЕКОНОМИЈА - ПОЛИТИКА.

ФАЗАН - портал за експерти чии анализи го пречекоруваат прагот на сегашноста, чии перцепции допираат до реалната, до догледната иднина на земјата, регионот, светот.

ФАЗАН - отворена страница, слободно тематско поле за инвентивни автори, интелектуалци, мислители за кои провокација е аналитичкото портфолио на порталот.
   
ФАЗАН - постер за соочувања, за коментари, дебати, прашања, полемики, за критики врз содржините, тематските судови и изнесените перцепции.

ФАЗАН - плато за независна мисла, креативни теми, прелети над сегашноста, проекции на процесите на општествените промени.
 


ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
 ____________________________________________________________________________________________
 
 


ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN


                                      ФАЗАН порталот:
                                                              анализира, посочува, поучува,
                                                             дофрлува повисоко, подалеку,
                                                            прелетува дофатни времиња,
                                                           допира догледни простори.

 
 

ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
 


ФАЗАН го промовираат афирмирани аналитичари, експерти од претставените базични области - БЕЗБЕДНОСТ, ЕКОНОМИЈА, ПОЛИТИКА.

ФАЗАН фрла погледи, креира идеи, посочува на правците, негува и подржува стратегии - јасни цели за Македонија, регионот, светот.

ФАЗАН со своите содржини нема да ги смени состојбите за подобар регион, за подобар свет, за исто таква Македонија - ама ќе упатува во тие насоки.

ФАЗАН цели да допира до политичката, до интелектуалната, до студентската јавност - да поттикнува општествени процеси за нашите перспективи.

ФАЗАН повикува да пишувате и Вие, секој од својата потесна специјалност - од сферата на Вашата научна и аналитичка тематска вокација.

ФАЗАН упатува вашите аналитички догледи да и ги предочите и на широката интернет публика преку неговите страници - fazan@fazan.mk
 
 

ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
 
 
                                                                Пишувајте         за Фазан
                                                               Читајте              во Фазан
                                                               Цитирајте         го Фазан
                                                              Резимирајте      од Фазан


ПОРТАЛ за стратегиски анализи, за догледен интелектуален ПРЕЛЕТ врз дијалектиката  на општествените процеси
 
 
 
 
ФАЗАН - FAZAN - www.fazan.mk 
 
      

                   
                  
                   Скопје, септември 2012