портал за стратегиски анализи
барај:
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
Skoplje kao Kazablanka
јуни 2013
A.Pisarev
Či­ta­va po­li­tič­ko bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u Ma­ke­do­ni­ji i bli­skom okru­že­nju je za­ni­mlji­va te­ma za op­se­rav­ci­ju i dru­gih oba­vje­štaj­nih slu­žbi, ne sa­mo iz ugla Islam­skih eks­trem­nih gru­pa, ne­go ge­ne­ral­no i zbog mno­gih ne­ri­je­še­nih pro­ble­ma sa su­sje­di­ma. Ta­ko Gr­ci špi­ju­ni­ra­ju i Ma­ke­don­ce i Al­ban­ce, Al­ban­ci Sr­be, Sr­bi Bu­ga­re i Al­ban­ce, Bu­ga­ri Tur­ke, Tur­ci Gr­ke,... a Ame­ri­kan­ci sve re­dom.

SKO­PLJE – Biv­ši pr­vi oba­vje­šta­jac Ma­ke­do­ni­je, a sa­da re­dov­ni pro­fe­sor na fa­kul­te­tu za bez­bjed­nost u Sko­plju Ivan Babamovski upo­zo­ra­va da Sko­plje po­sled­njih mje­se­ci lič­i na Ka­za­blan­ku uoči Dru­gog svje­tskog ra­ta. Da li na­slu­ću­ju tur­bu­len­ci­je u ovom re­gi­o­nu ili je u pi­ta­nju po­god­na ,,kli­ma” za nji­hov rad po­ka­za­će vri­je­me. Či­nje­ni­ca je me­đu­tim da sve zna­čaj­ni­je dr­ža­ve iz re­gi­o­na i svi­je­ta po­ja­ča­va­ju svo­ju oba­vje­štaj­nu ak­tiv­nost u glav­nom gra­du Ma­ke­do­ni­je i ši­rom dr­ža­ve, pri­je sve­ga za­to što u Ma­ke­do­ni­ji ak­tiv­no dje­lu­ju me­še­ta­ri mno­gih islam­skih ze­ma­lja a na bo­ji­šti­ma u Av­ga­ni­sta­nu, Si­ri­ji, Ira­ku, Li­ba­nu i ši­rom svi­je­ta gdje se osje­ća­ju po­sle­di­ce ,,arap­skog pro­lje­ća” na­la­ze se i do­bro­volj­ci iz Ma­ke­do­ni­je.

To su uglav­nom mla­di lju­di, bez za­po­sle­nja in­dok­tri­ni­ra­ni ide­o­lo­gi­jom Al Ka­ide ko­ji pri­pa­da­ju al­ban­skim kla­no­vi­ma či­je su ve­ze s arap­skim svi­je­tom, ali i sa moć­nim nar­ko-kar­te­li­ma na Ko­so­vu, i Av­ga­ni­sta­nu i ši­rom evro­pe vr­lo ja­ke.

Spe­ci­jal­no za ,,Dan” pro­fe­sor Ivan Ba­ba­mov­ski go­vo­ri i o još uvi­jek ak­tiv­nim kam­po­vi­ma Al Ka­i­de u Ma­ke­do­ni­ji ko­je da­nas ko­ri­ste do­bro­volj­ci iz al­ban­skih sre­di­na u re­gi­o­nu za voj­nu obu­ku ka­ko bi se pri­klju­či­li si­rij­skim po­bu­nje­ni­ci­ma or­ga­ni­zo­va­nim oko po­kre­ta Jab­ha el Nu­sra­ha u po­ku­ša­ju da obo­re re­žim Ba­ša­ra al Asa­da i u Si­ri­ji us­po­sta­ve islam­sku dr­ža­vu na osno­vu še­ri­jat­skog za­ko­na.

,,Ma­ke­do­ni­ja sa Si­ri­jom ima pri­ja­telj­ske od­no­se i si­rij­ska oba­vje­štaj­na slu­žba ko­ja se po­sled­njih mje­se­ci sna­žno in­sta­li­ra­la u Ma­ke­do­ni­ji ne­ma za cilj de­sta­bi­li­za­ci­ju Ma­ke­do­ni­je ili iza­zi­va­nje bez­bjed­no­snih ne­mi­ra, već da bi za­šti­ti­la sop­stve­ne bez­bjed­no­sne in­te­re­se jer se ov­dje na na­šoj te­ri­to­ri­ji na­la­zi ne­ko­li­ko kam­po­va u ko­ji­ma se oku­plja­ju, pri­pre­ma­ju i oda­kle se ša­lju do­bro­volj­ci u re­do­ve si­rij­skih po­bu­nje­ni­ka ko­ji uz po­moć eks­trem­nih mu­sli­man­skih struk­tu­ra že­le da sru­še vlast Al Asa­da. Pre­ma mo­jim pro­cje­na­ma i sa­zna­nji­ma tre­nut­no se na ra­ti­štu u Si­ri­ji, na stra­ni po­bu­nje­ni­ka bo­ri oko 140 Al­ba­na­ca, dr­ža­vlja­na Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je, ali i nji­ho­vih ze­mlja­ka iz re­gi­o­na od ko­jih je kako smo oba­vije­šte­ni je­dan dr­ža­vlja­nin Ma­ke­do­ni­je po­gi­nuo pri­je de­se­tak da­na u su­ko­bi­ma sa vla­di­nim re­gu­lar­nim sna­ga­ma” ka­že Ba­ba­mov­ski.

,,Pri­je od­la­ska na ra­ti­šte oni se pri­pre­ma­ju u istim kam­po­vi­ma i tre­ning cen­tri­ma ko­je je u Ma­ke­do­ni­ji ko­ri­sti­la Al Kai­da za vri­je­me ra­ta u Bo­sni, na Ko­so­vu i et­nič­kog su­ko­ba u Ma­ke­do­ni­ji 2000–2001 go­di­ne. Ti kam­po­vi se na­la­ze na Šar­pla­ni­ni iz­nad Te­to­va i u po­gra­nič­nim dje­lo­vi­ma pre­ma Ko­so­vu iz­nad se­la Lje­šni­ca i na lo­ka­li­te­tu Tri vo­de. Nji­ho­vu obu­ku vr­še ra­zni me­še­ta­ri i pen­zi­o­ni­sa­ni in­struk­to­ri iz MPRI ili Ha­li­bar­ton či­ja se sje­di­šta na­la­ze na Ko­so­vu u bli­zi­ni Ka­ča­ni­ka de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od ma­ke­don­ske gra­ni­ce. Ima me­đu nji­ma i is­ku­snih bo­ra­ca sa ra­ti­šta u Av­ga­ni­sta­nu, sa Ko­so­va, iz Bo­sne”... pro­cje­nju­je Ba­ba­mov­ski.

Pre­ma Ba­ba­mov­skom na ra­ti­šte naj­če­šće od­la­ze Al­ban­ci iz si­ro­ma­šni­jih po­ro­di­ca ko­ji ne­što zbog za­ra­de, ali i zbog ide­o­lo­ške opi­je­no­sti ri­zi­ku­ju svoj ži­vot u na­di da će us­pje­ti da iz­vu­ku ži­vu gla­vu i za­ra­de mje­seč­no 10.000–15.000 do­la­ra ko­li­ko je pla­ta ovih do­bro­vo­lja­ca.

Ge­ne­ral­ni bez­bjed­no­sni di­rek­to­rat, ka­ko gla­si zva­nič­ni na­ziv taj­ne slu­žbe Si­ri­je pri Mi­ni­star­stvu po­li­ci­je u zad­nje dvi­je go­di­ne za­jed­no sa oba­vje­štaj­nom slu­žbom i Te­he­ra­na in­sta­li­rao je oko 400 svo­jih oba­vje­šta­ja­ca u Ma­ke­do­ni­ji i u Bo­sni, pra­te­ći re­la­ci­je islam­skih eks­tre­mi­sta na ovom ko­ri­do­ru pre­ko Ko­so­va. Pod pa­ra­va­nom in­ve­sti­to­ra i otva­ra­nja ra­znih ma­lih po­go­na za pro­iz­vod­nju ci­pe­la, pa­pu­ča i slič­ne ga­lan­te­ri­je ko­ja se nig­dje ne pro­da­je ni­ti iz­vo­zi, za­po­šlja­va­ju ve­li­ki broj lju­di ko­ji su u oba­vje­štaj­noj mre­ži. Nji­hov pre­vas­hod­ni za­da­tak je da po­kri­ju ci­je­lo pod­ruč­je Ma­ke­do­ni­je i sta­ve pod kon­tro­lom kre­ta­nje i ko­mu­ni­ka­ci­ju eks­trem­nih struk­tu­ra ko­je mo­gu ugro­zi­ti nji­ho­ve in­te­re­se i dr­ža­vu. Jer pri­pad­ni­ka islam­ske vje­ro­i­spo­vi­je­sti ko­ji su me­ta eks­tre­mi­sta ima na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji Ma­ke­do­ni­je i po­ve­za­ni su pre­ko ši­ro­ke mre­že ra­znih or­ga­ni­za­ci­ja. Ba­ba­mov­ski upo­zo­ra­va da su ma­ke­don­ske bez­bjed­no­sne slu­žbe oku­pi­ra­ne dru­gim po­slo­vi­ma unu­tra­šnje po­li­ti­ke če­sto žmu­re pred ovim opa­sno­sti­ma i od­bra­nu pre­pu­šta­ju stra­nim slu­žba­ma ocje­nju­ju­ći da su nji­ho­ve ze­mlje ugro­že­ni­je od sa­me Ma­ke­do­ni­je.

S ob­zi­rom na et­nič­ki sa­stav ma­ke­don­ske vla­de i če­sto gle­da­nje kroz pr­ste na raz­ne in­ci­den­te u Sko­plju, Si­rij­ska vla­da vr­lo oba­zri­vo pra­ti po­na­ša­nje vla­de u Sko­plju i njen po­ne­kad (zbog mi­ra u ku­ći) bla­go­na­klo­ni pri­stup pro­ble­mi­ma ko­ji mo­gu ugro­zi­ti op­štu bez­bjed­nost.

Či­ta­va po­li­tič­ko bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u Ma­ke­do­ni­ji i bli­skom okru­že­nju je za­ni­mlji­va te­ma za op­se­rav­ci­ju i dru­gih oba­vje­štaj­nih slu­žbi, ne sa­mo iz ugla Islam­skih eks­trem­nih gru­pa, ne­go ge­ne­ral­no i zbog mno­gih ne­ri­je­še­nih pro­ble­ma sa su­sje­di­ma. Ta­ko Gr­ci špi­ju­ni­ra­ju i Ma­ke­don­ce i Al­ban­ce, Al­ban­ci Sr­be, Sr­bi Bu­ga­re i Al­ban­ce, Bu­ga­ri Tur­ke, Tur­ci Gr­ke,... a Ame­ri­kan­ci sve re­dom.

,,Iran se pe­ne­tri­ra da bi za­šti­tio ši­it­ski re­žim Ba­ša­ra al Asa­da u Si­ri­ji jer se pla­ši da ako pad­ne Si­ri­ja, Iran po prin­ci­pu do­mi­nio efek­ta mo­že da bu­de sle­de­ća me­ta. Sum­nja­ju­ći u Ame­ri­kan­ce Iran je pre­ko jed­ne pri­vat­ne fir­me Al­ban­ca iz te­tov­skog se­la Šip­ko­vi­ca do­bio lo­ka­ci­ju za iz­grad­nju stam­be­ne zgra­de u skop­skom na­se­lju ,,Ki­se­la bo­da” oda­kle su htje­li da pra­te elek­tron­sku ko­mu­ni­ka­ci­ju Ame­rič­ke ama­ba­sa­de. Mi smo to zna­li pa smo oba­vi­je­sti­li ame­rič­ku slu­žbu. Iran­sko di­plo­mat­sko kon­zu­lar­no pred­stav­ni­štvo je mo­ra­lo da se po­vu­če iz Sko­plja, ali su za­dr­ža­li ne­ke svo­je sa­rad­ni­ke u se­lu Šip­ko­vi­ca u bli­zi­ni Te­to­va” ka­že Ba­ba­mov­ski.

,,Ko­li­ko su sve te slu­žbe ak­tiv­ne naj­bo­lje go­vo­ri po­da­tak da su grč­ki po­li­caj­ci i ca­ri­ni­ci na pri­mjer ne­dav­no, ima­li tač­nu in­for­ma­ci­ju da za Pr­vi maj, iz Sko­plja u Grč­ku kre­će na du­ži vi­kend sin po­zna­tog vi­so­kog po­li­tič­kog funk­ci­i­o­ne­ra i da u ko­li­ma no­si ma­nju ko­li­či­nu dro­ge i nož ,,ska­ka­vac”, i na­rav­no od­mah su ga uhap­si­li na gra­ni­ci i po­di­gli ci­je­lu ma­ke­don­sku po­li­ci­ju na no­ga­ma. On­da ka­ko to obič­no bi­va ide raz­mje­na sve­ga i sva­če­ga, od in­fo­r­ma­ci­ja do za­tvo­re­ni­ka” ob­ja­šnja­va Ba­ba­mov­ski.

Превзмено од:

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Balkan&datum=2013-06-10&clanak=383738
Коментари
Нема коментари.
 
Архива